Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is door Kroezen BV met zorg samengesteld, doch voor de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Kroezen garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.
Kroezen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Kroezen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Kroezen via deze internetsite.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door Kroezen worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de gebruiker opgenomen. Hoewel Kroezen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/ of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Kroezen worden onderhouden, wordt afgewezen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kroezen is het niet toegestaan links naar de internetsite van Kroezen aan te bieden. Kroezen behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Virussen

Kroezen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze internetsite toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Toepasselijk recht

De op deze internetsite verstrekte informatie en deze voorwaarden zijn gericht tot het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen

Kroezen behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze internetsite, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Wij raden je aan om regelmatig te controleren of de op deze internetsite aangeboden informatie en/ of de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

© Kroezen, laatste update 27 september 2016